. مقررات ورود و خروج:

1. به همراه داشتن کارت دانشجوئی هنگام ورود و خروج  جهت دانشجویان غیر خوابگاهی الزامی میباشد.

2.درخواست و دریافت برگه پاس و آف و اعزام در ساعات اداری(7صبح الی13:30) از امور کلاسها و بعد از ساعت اداری(13:30الی20) از معاونت دانشجوئی امکان پذیر میباشد.

3.ساعت پاس بنا بر تاریکی هوا در  فصول تابستان و زمستان متغیر میباشد.

4.تردد بین ساعات 20 الی 6 صبح ممنوع میباشد.(برگشت از آف و پاس)

5. ورود بعداز ساعت 22 تنها برای دانشجویانی که دلیل موجه دارند و هماهنگی قبلی با معاونت دانشجویی نموده اند امکان پذیر می باشد.

6.  هنگام خروج  ، ثبت آدرس کامل در دفترآف الزامی میباشد.

7. ثبت تاریخ و ساعت خروج و ورود در دفاتر پاس و آف الزامی میباشد.

8. تحویل و ممهور نمودن برگه آف و پاس به  سرباز دژبان و ناظمه الزامی میباشد.

9. برگه آف و پاس بدون امضاء  معاونت  یا ناظمه و مهر دژبان معتبر نمیباشد