مقررات سلف سرویس:

1)       حفظ، نگهداری وتمیز نگه داشتن وسایل سلف الزامی است.

2)       دانشجویان فقط در ساعات تعیین شده حق استفاده از سلف را خواهند داشت.

3)       مدت زمان تقسیم وعده نهار یک ساعت وصبحانه و شام نیم ساعت میباشد

4)       کلیه دانشجویان می بایست تا نیم ساعت قبل از سرو غذاژتون خود را تهییه نمایند.

5)       توزیع غذا فقط با رزرو ژتون میباشد.

6)       کلیه دانشجویان می بایست چهارشنبه ها جهت هفته آینده  غذای خود را رزرو نمایند.

7)       نهار به صورت سلف سرویس اداره میشود، لذا هر دانشجو موظف به تحویل غذا از مسئول توزیع میباشد.

8)       انتقال غذا در وعده نهار از سلف سرویس به خوابگاه ممنوع میباشد(به جز در مواقع خاص).

9)       دانشجویان ارشد برابر مقررات ژتون تهیه نمایند.

10)    دانشجویان موظف به رعایت حجاب کامل فرم مصوب وعدم استفاده از دمپایی،چادروشلوار رنگی هنگام تردد در سلف در تمام وعده ها میباشند.

11)   رعایت ادب و احترام با مسئولین و بهکاران حاضر، درطول حضور در سلف سرویس الزامی می باشد.