راهنمای گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

فرایند انجام پایان نامه دانشجویی

فرم 6 عنوان دکترا

فرم ارزشیابی کسری خدمت سربازی

فرم ارزشیابی پروپوزال طرح تحقیقاتی فرهیخته و نخبه

فرم تأیید عنوان نخبه و فرهیخته

فرم خام پروپوزال کمی

فرم خام پروپوزال کیفی

فرم شماره 6- فرم تائید عنوان مقطع دکتری

فرم گزارش پیشرفت

نگارش پایان نامه نهایی92

فرایند انجام پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویی

فرم شماره 20 - فرم تائیدیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دستور العمل اجرایی نحوه امتیاز دهی پژوهشی اعضای هیئت علمی

فرم شماره 1- اظهارنامه اصالت پایان نامه

فرم شماره 12- فرم تحویل نسخه های پایان نامه

فرم گزارش نهایی برای گالینگور طرح های هیأت علمی

نحوه رفرانس دهی به سبک ونکور

نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت های پژوهشی مشترک

فلوچارتهای اخلاق

لیست مجلات Q1مرتبط پرستاری

فرم تاییدیه نهایی طرح تحقیقانی-دانلود

درخواست تصویب عنوان کارشناسی ارشد-فرم شماره 6 -دانلود

فرم تأیید پروپوزال

حفاظت فردی

دستورالعمل کشوری

دستورعمل کرونا.پادگان و زندان

راهنمای مدارس، مهدکودک، مراکزآموزشی

common questions

Home Care

Questions & Answers

فلوچارت تشخیص  و درمان 

مراقبت پس از ترخیص