کلیات:

آموزش مداوم شامل فعالیت ها و برنامه های یادگیری، یادگیری مادام العمر، دوره های بازآموزی و آموزش تازه های علوم مختلف ، به دو صورت برنامه های حضوری و غیر حضوری در مراکز مختلف آموزش مداوم با هدف توانمندسازی حرفه ای ارائه می گردد. دسترسی به این برنامه ها بایستی از طریق سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ارتش، امکان پذیر می باشد.

 لازم بذکر است هر عضو هیئت علمی بایستی حداقل دو برنامه را در سال در این سامانه ثبت نماید.