1.      نظارت و تدارک برنامه اردو های زیارتی سیاحتی،فرهنگی- تفریحی،راهیان نور، بازدید از موزهها و .... با هماهنگی مبادی ذیربط

2.      هماهنگی و همکاری و ایجاد تسهیلات در اجرای مراسم فارغ التحصیلی ،همایشها و .....

3.      تعیین خط و مشی و اجرای جشن ها،جشنواره ها و مسابقات مختلف و اعطای جوایز به برترین ها.

4.      هدایت فعالیت های فوق برنامه دانشجویان درچهار گروه هنری ،فرهنگ و بهداشت ،مراسمات و جشن هاو بورد و مقالات.

5.      تدوین و ارائه برنامه های ویژه بزرگداشت ایام ........به مناسبت های ملی و مذهبی با همکاری عقیدتی سیاسی دانشکده.