معاونت دانشجویی فرهنگی: طیبه برازنده 

کارشناس پرستاری

تلفن: 775007400 داخلی 24013 و 24644

 

معاونت دانشجویی  فرهنگی دانشکده وظیفه کنترل و نظارت بر حسن انجام امور مربوط به برنامه ریزی،هدایت وسازماندهی کلیه فعالیتهای دانشجویی فرهنگی و سرپرستی،نظارت و هماهنگی جهت تامین امکانات رفاهی زیستی و اجتماعی و تغذیه ای دانشجویان و پرسنل تحت سرپرستی را بر عهده دارد.

هدف:هماهنگ سازی کلیه امور ذکرشده فوق،صحت و سرعت فعالیتهای دانشجویی فرهنگی و پرهیز از هرگونه دوباره کاری،اشتباه و سوءتفاهمات و سهل و روان سازی امور مربوط به هریک از دوایر ستاد دانشکده با توجه به ساختار سازمانی