شرح وظایف امور مشاوره

1.     شناخت و بررسی عوامل تهدید کننده دانشجویان در محیط های دانشگاهی به کمک افراد صاحب نظر.

2.     ایجاد زمینه لازم بمنظور حل مشکلات دانشجویان.

3.     جمع بندی مشکلات (اخلاقی روانی معیشتی،سیاسی و اجتماعی ،آموزشی) دانشجو همراه با ارائه راه حلهای مناسب به معاونت دانشجویی.

4.     اجاع دانشجویان با مشکلات آموزشی به واحد مشاوره دانشگاه جهت بررسی بیشتر.