کارگاه متاآنالیز
در تاریخ 19/9/97 کارگاه متاآنالیز در محل سالن اجتماعات دانشکده پرستاری با تدریس دکتر اکبرزاده برگزار گردید