کارگروه تخصصی  تبیین ضرورت دوره دکتری
در روز چهارنبه 11 اردیبهشت ماه 1398 اولین نشست کارگروه تخصصی تبیین ضرورت راه اندازی دوره های دکتری تخصصی پرستاری ارتش در دانشکده پرستاری ارتش ج.ا.ا برگزار گردید