برگزاری آزمون آسکی ( OSCE )با شرایطی متفاوت در بحران کووید

برگزاری آزمون آسکی( OSCE)با شرایطی متفاوت در بحران کووید19

برگزاری آزمون آسکی( OSCE) با شرایطی متفاوت در بحران کووید19

Objective Structured Clinical Examination

آزمون آسکی (آزمون بالینی ساختارمند عینی) در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا به دلیل شرایط

فعلی کشور با هماهنگی ریاست محترم دانشکده و معاونین محترم، بصورت فردی و با رعایت کامل پروتکل های

بهداشتی در تاریخ های 5 تا 9 مهرماه (شنبه تا چهارشنبه) با برنامه زمانبندی خاص برای دانشجویان در شرف فارغ

التحصیلی در سالن مهارت های بالینی دانشکده پرستاری برگزار گردید. آزمون آسکی یک آزمون ارزیابی صلاحیت

بالینی است که شرایط استانداردی تا حد امکان مشابه با شرایط فعالیت در یک بخش بیمارستانی را مهیا می نماید

تا میزان آمادگی دانشجویان را پیش ازورود به عرصه بالینی به عنوان یک پرستار ارزیابی نماید.

آزمون آسکی