بازدید جناب آقای دکتررامین حمیدی فراهانی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی آجا در مورخه  99/7/8 از دانشکده پرستاری

بازدید جناب آقای دکتر حمیدی فراهانی فرمانده دانشگاه علوم پزشکی آجا

بازدید دکتر رامین حمیدی فراهانی