جلسه ارزیابی نمرات پژوهشی دانشجویان در تاریخ 8مهرماه سال 1399

جلسه ارزیابی نمرات پژوهشی دانشجویان
جلسه ارزیابی نمرات پژوهشی دانشجویان باحضور معاونت پژوهش ، مدیریت پژوهش وسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی درتاریخ 8 مهرماه سال 1399