برنامه کارورزی دانشجویان دانشکده پرستاری

برنامه کارورزی

 شروع برنامه کارورزی  دانشجویان دانشکده پرستاری در سال 1399

دوره پسر و دختر 55

پسر ودختر دوره 56

دوره 57دختر

دوره 57 پسر

دوره 54