برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری آزمون آسکی با رعایت ملاحظات فاصله گذاری اجتماعی در مورخ99/6/03

برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری آزمون آسکی
برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری آزمون آسکی با رعایت ملاحظات فاصله گذاری اجتماعی در مورخ99/6/03 با حضور معاونین و اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری آجا