برگزاری جلسه شورای پژوهش دانشکده پرستاری با رعایت ملاحظات فاصله
گذاری اجتماعی در دانشکده پرستاری آجا

برگزاری جلسه  شورای پژوهش دانشکده پرستاری
برگزاری جلسه شورای پژوهش دانشکده پرستاری با رعایت ملاحظات فاصله گذاری اجتماعی در مورخه99/6/22 با حضور اعضای شورای پژوهش دانشکده پرستاری آجا