برگزاری چهارمین جلسه آزمون آسکی در مورخه99/6/03 با حضور معاونین و اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری آجا

برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری آزمون آسکی
برگزاری چهارمین جلسه هماهنگی درخصوص برگزاری آزمون آسکی با رعایتملاحظات فاصله گذاری اجتماعی در مورخه99/6/03 با حضور معاونین و اعضای هیاتعلمی دانشکده پرستاری آجا