قابل توجه دانشجویان
برنامه زمانبندی حضور دانشجویان کارشناسی پرستاری به شرح ذیل می باشد

برنامه زمانبندی حضور دانشجویان کارشناسی پرستاری