نمایه شندن فصلنامه پرستاری
به اطلاع علاقمندان میرساند فصلنامه دانشکده پرستاری ارتش از مورخه 97/9/27 در پایگاه علمی CIVILICA نماید گردیده است.