بازدید هیات برد

بازدید معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

سرکار خانم حضرتی و هیات برد پرستاری