جمعه, 6 شهريور 1394

بسمه تعالي

برنامه كارورزيCCU دانشجويان دوره45 در بيمارستان502 از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي 16/7/93

19/7/ الي 7/8/93

17/8/ الي 5/9/93

8/9/ الي 26/9/93

29/9/ الي17/10/93

20/10 الي8/11/93

مهدي محمدي

مجتبي ميرزا بيگي

ميلاد كاظمي

رضا زراعتي

رسول محمدي

يزدان احمدي

عليرضا محمدي

حسين بياناتي

احمد سليماني

وحيد ناظميان

مصطفي عباد پور

ابراهيم عابدزاده

عليرضا منصوري

جواد حسن زاده

سيد علي موسوي

اكبر فرخيان

محسن حجتي

فاطمه حسينايي

سيد رضا طباطبائي

علي بياتاني

محمد نوروزي

مصطفي جانباز

 

سوسن كافي

اكبر براريان

 

 

محسن نوري

 

عاطفه بهشتي نژاد

 

برنامه كارورزيICU دانشجويان دوره45 در بيمارستان خانواده از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي 16/7/93

19/7/ الي 7/8/93

17/8/ الي 5/9/93

8/9/ الي 26/9/93

20/10/ الي 8/11/93

11/11/ الي 29/11/93

رضا زراعتي

مهدي محمدي

مجتبي ميرزا بيگي

ميلاد كاظمي

رسول محمدي

فاطمه حسينايي

وحيد ناظميان

عليرضا محمدي

حسين بياناتي

احمد سليماني

مصطفي عباد پور

سوسن كافي

اكبر فرخيان

عليرضا منصوري

جواد حسن زاده

سيد علي موسوي

محسن حجتي

عاطفه بهشتي نژاد

مصطفي جانباز

سيد رضا طباطبائي

علي بياتاني

محمد نوروزي

 

 

محسن نوري

ابراهيم عابدزاده

 

يزدان احمدي

 

 

 

برنامه كارورزي كودكان  دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي 16/7/93

19/7/ الي 7/8/93

17/8/ الي 5/9/93

8/9/ الي 26/9/93

29/9/ الي 17/10/93

مجتبي ميرزا بيگي

ميلاد كاظمي

رسول محمدي

مهدي محمدي

رضا زراعتي

حسين بياناتي

احمد سليماني

مصطفي عباد پور

عليرضا محمدي

وحيد ناظميان

جواد حسن زاده

سيد علي موسوي

محسن حجتي

عليرضا منصوري

اكبر فرخيان

علي بياتاني

محمد نوروزي

ابراهيم عابدزاده

سيد رضا طباطبائي

مصطفي جانباز

 

 

يزدان احمدي

ابراهيم عابدزاده

محسن نوري

 

 

برنامه كارورزي دياليز  دانشجويان دوره45 در بيمارستان 501 از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي 16/7/93

19/7/ الي 7/8/93

17/8/ الي 5/9/93

8/9/ الي 26/9/93

29/9 الي 17/10/93

20/10/ الي 8/11/93

11/11/ الي 29/11/93

رسول محمدي

فاطمه حسينايي

رضا زراعتي

مجتبي ميرزا بيگي

منصوري

ميلاد كاظمي

موسوي

مصطفي عباد پور

سوسن كافي

وحيد ناظميان

حسين بياناتي

طباطبائي

احمد سليماني

نوروزي

محسن حجتي

عاطفه بهشتي نژاد

اكبر فرخيان

جواد حسن زاده

 

مهدي محمدي

 

ابراهيم عابدزاده

يزدان احمدي

مصطفي جانباز

علي بياتاني

 

عليرضا محمدي

 

 

 

محسن نوري

 

 

 

 

 

برنامه بهداشت در مراكز بهداشتي از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

8/9/ الي 26/9/93

29/9/ الي17/10/93

20/10/ الي 8/11/93

11/11/ الي 29/11/93

فاطمه حسينايي

مهدي محمدي

عليرضا منصوري

ميلاد كاظمي

سوسن كافي

عليرضا محمدي

سيد رضا طباطبائي

احمد سليماني

عاطفه بهشتي نژاد

مجتبي ميرزا بيگي

موسوي

اكبر فرخيان

مصطفي عباد پور

حسين بياناتي

نوروزي

مصطفي جانباز

محسن حجتي

جواد حسن زاده

زراعتي

محسن نوري

اكبر براريان

علي بياتاني

ناظميان

يزدان احمدي

 

 

 

ابراهيم عابدزاده

بسمه تعالي

 برنامه كارورزي روان  دانشجويان دوره45 در بيمارستان 505 از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/9/الي 18/10/93

20/10/ الي 8/11/93

11/11/ الي 29/11/93

ميلاد كاظمي

مجتبي ميرزا بيگي

مهدي محمدي

احمد سليماني

حسين بياناتي

عليرضا محمدي

سيد علي موسوي

جواد حسن زاده

عليرضا منصوري

محمد نوروزي

علي بياتاني

سيد رضا طباطبائي

يزدان احمدي

اكبر فرخيان

رسول محمدي

ابراهيم عابدزاده

مصطفي جانباز

مصطفي عباد پور

فاطمه حسينايي

محسن نوري

محسن حجتي

سوسن كافي

اكبر براريان

زراعتي

عاطفه بهشتي نژاد

علي مريديان

وحيد ناظميان

 

يوسف حسني

 

 

برنامه كارورزي اتاق عمل دانشجويان دوره45 در بيمارستان خانواده از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي 16/7/93

فاطمه حسينايي

سوسن كافي

عاطفه بهشتي نژاد

برنامه كارورزي اورژانس  دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي 16/7/93

19/7/ الي 7/8/93

17/8/ الي 5/9/93

11/11/ الي 29/11/93

ميلاد كاظمي

رضا زراعتي

مهدي محمدي

مجتبي ميرزا بيگي

احمد سليماني

وحيد ناظميان

عليرضا محمدي

حسين بياناتي

سيد علي موسوي

اكبر فرخيان

عليرضا منصوري

جواد حسن زاده

محمد نوروزي

مصطفي جانباز

سيد رضا طباطبائي

علي بياتاني

يزدان احمدي

محسن نوري

 

 

 

رسول محمدي

 

 

 

مصطفي عباد پور

 

 

 

محسن حجتي

 

 

برنامه كارورزي اتاق عمل دانشجويان دوره45 در بيمارستان خانواده از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

19/7/ الي 7/8/93

اكبر براريان

علي مريديان

يوسف حسني

بسمه تعالي

برنامه كارورزي روان دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان505 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

29/6/ الي 14/7/93

19/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 3/9/93

مجتبي آريس

مسعود سالار

ميثم تيموري

محمد آقايي

عليرضا عرب پور

مهرداد صمدي

يوسف آقايي

سعيد عطائي

محمدرضا صنعتي

حسن جوام

محمد مهدي فريدوني

سهيل عباسي

رضا اعتمادي

عليرضا قرباني

مهدي قرباني

پيام اللهياري

حسن كوهستاني

اكرم حسيني

حسن اسداللهي

جواد موسوي كشاور

مرضيه نعمتي زاده

اكبر حقانيت

ميلاد هوشمندي

هدي فدائي

محسن دبيزاده

كامبيز گرگان

مرضيه اسعدي

وحيد زيبايي

حسن اكبرزاده

 

 

برنامه كارورزي خون دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

29/6/ الي 14/7/93

19/7/ الي 5/8/93

8/9 الي 24/9/93

22/9/ الي 8/10/93

29/9/ الي 15/10/93

حسن كوهستاني

پيام اللهياري

ميثم تيموري

مجتبي آريس

مسعود سالار

سيد جواد موسوي كشاور

حسن اسداللهي

مهرداد صمدي

محمد آقايي

عليرضا عرب پور

ميلاد هوشمندي

اكبر حقانيت

محمدرضا صنعتي

يوسف آقايي

سعيد عطائي

كامبيز گرگان

محسن دبيزاده

سهيل عباسي

حسن جوام

محمد مهدي فريدوني

حسن اكبرزاده

وحيد زيبايي

مهدي قرباني

رضا اعتمادي

عليرضا قرباني

اكرم حسيني

 

 

 

 

مرضيه نعمتي زاده

 

 

 

 

هدي فدائي

 

 

 

 

مرضيه اسعدي

 

 

 

 

 

برنامه كارورزي اعصاب دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

29/6/ الي 14/7/93

19/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 3/9/93

8/9/ الي 24/9/93

مسعود سالار

مجتبي آريس

حسن كوهستاني

اكرم حسيني

عليرضا عرب پور

محمد آقايي

سيد جواد موسوي كشاور

مرضيه نعمتي زاده

سعيد عطائي

يوسف آقايي

ميلاد هوشمندي

هدي فدائي

محمد مهدي فريدوني

حسن جوام

كامبيز گرگان

مرضيه اسعدي

عليرضا قرباني

رضا اعتمادي

حسن اكبرزاده

 

 

برنامه كارورزي اعصاب  دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

19/7/ الي 5/8/93

22/9/ الي 8/10/93

ميثم تيموري

پيام اللهياري

مهرداد صمدي

حسن اسداللهي

محمدرضا صنعتي

اكبر حقانيت

سهيل عباسي

محسن دبيزاده

مهدي قرباني

وحيد زيبايي

 

برنامه كارورزي مهد كودك دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

26/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 26/8/93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10 الي 22/10/93

اكرم حسيني

مسعود سالار

پيام اللهياري

حسن كوهستاني

ميثم تيموري

مجتبي آريس

مرضيه نعمتي زاده

عليرضا عرب پور

حسن اسداللهي

سيد جواد موسوي كشاور

مهرداد صمدي

محمد آقايي

هدي فدائي

سعيد عطائي

اكبر حقانيت

ميلاد هوشمندي

محمدرضا صنعتي

يوسف آقايي

مرضيه اسعدي

محمد مهدي فريدوني

محسن دبيزاده

كامبيز گرگان

سهيل عباسي

حسن جوام

 

عليرضا قرباني

وحيد زيبايي

حسن اكبرزاده

مهدي قرباني

رضا اعتمادي

 

 

برنامه كارورزي چشم و گوش دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

29/6/ الي 7/7/93

17/8/ الي 26/8/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي 22/10/93

ميثم تيموري

مجتبي آريس

مسعود سالار

حسن كوهستاني

اكرم حسيني

مهرداد صمدي

محمد آقايي

عليرضا عرب پور

سيد جواد موسوي كشاور

مرضيه نعمتي زاده

محمدرضا صنعتي

يوسف آقايي

سعيد عطائي

ميلاد هوشمندي

هدي فدائي

سهيل عباسي

حسن جوام

محمد مهدي فريدوني

كامبيز گرگان

مرضيه اسعدي

مهدي قرباني

رضا اعتمادي

عليرضا قرباني

حسن اكبرزاده

 

 

برنامه كارورزي چشم و گوش دانشجويان دوره 47 و 46در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

13/10/ الي22/10/93

پيام اللهياري

حسن اسداللهي

اكبر حقانيت

محسن دبيزاده

وحيد زيبايي

 

 

برنامه كارورزي پوست  دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

1/9/ الي 10/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي 22/10/93

مسعود سالار

اكرم حسيني

حسن كوهستاني

عليرضا عرب پور

مرضيه نعمتي زاده

سيد جواد موسوي كشاور

سعيد عطائي

هدي فدائي

ميلاد هوشمندي

محمد مهدي فريدوني

مرضيه اسعدي

كامبيز گرگان

عليرضا قرباني

 

حسن اكبرزاده

 

            برنامه كارورزي پوست دانشجويان دوره 47 و 46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول 94-93

17/8/ الي 26/8/93

1/9/ الي 10/9/93

13/10 الي 22/10/93

پيام اللهياري

مجتبي آريس

ميثم تيموري

حسن اسداللهي

محمد آقايي

مهرداد صمدي

اكبر حقانيت

يوسف آقايي

محمدرضا صنعتي

محسن دبيزاده

حسن جوام

سهيل عباسي

وحيد زيبايي

رضا اعتمادي

مهدي قرباني


بسمه تعالي

برنامه كارورزي گوارش دانشجويان دوره48(الف) در بيمارستان501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

12/7/ الي21/7/93

26/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 26/8/93

مريم تيموري منش

مهناز عباسي

زينب كريمي

ليلا درگاهي

مهسا سادات حسيني

بهاره عبدالله زاده

سپيده مرادي

پريسا فعلي

نگين رستمي

اكرم عسگري

مرضيه مير بيگي

شيرين شهبازي

فاطمه سليمان آبادي

دنيا قرباني

مريم ياري

زهرا صادقعلي پور

برنامه كارورزي گوارش دانشجويان دوره48(الف) در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

17/8/ الي 26/8/93

حامد تركي

حامد كرم پور

احمد خادمي

رضا مشهدي خواه

امير شيري

پرويز مرادي

حسين نجفي

هادي مصطفي زاده

 

ياسر نامي

برنامه كارورزي زنان دانشجويان دوره48 (الف) در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

12/7/ الي21/7/93

26/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 26/8/93

مهناز عباسي

مريم تيموري منش

ليلا درگاهي

زينب كريمي

بهاره عبدالله زاده

مهسا سادات حسيني

پريسا فعلي

سپيده مرادي

اكرم عسگري

نگين رستمي

شيرين شهبازي

مرضيه مير بيگي

دنيا قرباني

فاطمه سليمان آبادي

زهرا صادقعلي پور

مريم ياري

برنامه كارورزي زنان (داخلي جراحي) دانشجويان دوره48(الف) در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

17/8/ الي 26/8/93

حامد كرم پور

حامد تركي

رضا مشهدي خواه

احمد خادمي

پرويز مرادي

امير شيري

هادي مصطفي زاده

حسين نجفي

ياسر نامي

 

برنامه كارورزي ارتوپدي دانشجويان دوره48 (الف) در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

12/7/ الي21/7/93

26/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 26/8/93

ليلا درگاهي

زينب كريمي

مريم تيموري منش

مهناز عباسي

پريسا فعلي

سپيده مرادي

مهسا سادات حسيني

بهاره عبدالله زاده

شيرين شهبازي

مرضيه مير بيگي

نگين رستمي

اكرم عسگري

زهرا صادقعلي پور

مريم ياري

فاطمه سليمان آبادي

دنيا قرباني

 

برنامه كارورزي ارتوپدي دانشجويان دوره 48(الف)  در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

26/7/ الي 5/8/93

حامد تركي

حامد كرم پور

احمد خادمي

رضا مشهدي خواه

امير شيري

پرويز مرادي

حسين نجفي

هادي مصطفي زاده

 

ياسر نامي

برنامه كارورزي ارولوژي دانشجويان دوره48(الف)  در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

12/7/ الي21/7/93

26/7/ الي 5/8/93

17/8/ الي 26/8/93

زينب كريمي

ليلا درگاهي

مهناز عباسي

مريم تيموري منش

سپيده مرادي

پريسا فعلي

بهاره عبدالله زاده

مهسا سادات حسيني

مرضيه مير بيگي

شيرين شهبازي

اكرم عسگري

نگين رستمي

مريم ياري

زهرا صادقعلي پور

دنيا قرباني

فاطمه سليمان آبادي

برنامه كارورزي ارولوژي دانشجويان دوره 48 (الف) در بيمارستان 501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

29/6/ الي7/7/93

17/8/ الي 26/8/93

حامد كرم پور

حامد تركي

رضا مشهدي خواه

احمد خادمي

پرويز مرادي

امير شيري

هادي مصطفي زاده

حسين نجفي

ياسر نامي

 

 

 بسمه تعالي

برنامه كارورزي گوارش دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي 22/10/93

عباسعلي حسيني

كاوه دوستوندي

آرش زرين جوي

هادي صفري

سالار حقي

وحيد راه نشان

سينا ساري

علي صيادي

بابك خدامرادي

فرهاد رضايي

بهنام شيخ فعال

مصطفي طهماسبي

كاظم دارجي

جواد زروندي

حسام الدين صفدري

علي علي بالايي

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي گوارش دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

13/10/ الي 22/10/93

رضا عليپور

فرزاد نوري

مجيد برزگر

سعيد قرونه

مهدي نيشابوري

سعيد بقائي

محمد كاظمي

علي ابراهيمي

محسن پرتوي

جواد كوليوند

مهدي اكبري

عرفان آزادبخت

برنامه كارورزي زنان(داخلي جراحي) دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان 501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي 22/10/93

مجيد برزگر

عباسعلي حسيني

رضا عليپور

آرش زرين جوي

سعيد بقائي

سالار حقي

سعيد قرونه

سينا ساري

محسن پرتوي

بابك خدامرادي

محمد كاظمي

بهنام شيخ فعال

عرفان آزادبخت

كاظم دارجي

جواد كوليوند

حسام الدين صفدري

هادي صفري

 

كاوه دوستوندي

فرزاد نوري

علي صيادي

 

وحيد راه نشان

مهدي نيشابوري

مصطفي طهماسبي

 

فرهاد رضايي

علي ابراهيمي

علي علي بالايي

 

جواد زروندي

مهدي اكبري

بسمه تعالي

برنامه كارورزي ارولوژي دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي 22/10/93

آرش زرين جوي

هادي صفري

عباسعلي حسيني

كاوه دوستوندي

سينا ساري

علي صيادي

سالار حقي

وحيد راه نشان

بهنام شيخ فعال

مصطفي طهماسبي

بابك خدامرادي

فرهاد رضايي

حسام الدين صفدري

علي علي بالايي

كاظم دارجي

جواد زروندي

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي ارولوژي دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان 501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي22/10/93

مجيد برزگر

فرزاد نوري

رضا عليپور

سعيد بقائي

مهدي نيشابوري

سعيد قرونه

محسن پرتوي

علي ابراهيمي

محمد كاظمي

عرفان آزادبخت

مهدي اكبري

جواد كوليوند

بسمه تعالي

برنامه كارورزي ارتوپدي دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

13/10/ الي 22/10/93

كاوه دوستوندي

آرش زرين جوي

مجيد برزگر

عباسعلي حسيني

وحيد راه نشان

سينا ساري

سعيد بقائي

سالار حقي

فرهاد رضايي

بهنام شيخ فعال

محسن پرتوي

بابك خدامرادي

جواد زروندي

حسام الدين صفدري

عرفان آزادبخت

كاظم دارجي

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي ارتوپدي دانشجويان دوره48 (ب)در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

1/9/ الي 10/9/93

15/9/ الي 24/9/93

29/9/ الي 8/10/93

فرزاد نوري

رضا عليپور

هادي صفري

مهدي نيشابوري

سعيد قرونه

علي صيادي

علي ابراهيمي

محمد كاظمي

مصطفي طهماسبي

مهدي اكبري

جواد كوليوند

علي علي بالايي

  

بسمه تعالي

برنامه كارورزي داخلي جراحي دانشجويان دوره49 در بيمارستان501 از سه شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

18/9/ الي 25/10/93

اميد عليپور

ميثم داوودي

كامران خداويسي

احسان سويزي

ميلاد عيسي خاني

ميثم شكري

يوسف ايوبي

جاويد عرب

ميثم بهزادي

كامران ميرزايي

اصغر دارابي

ابوالفضل يزدان دوست

بسمه تعالي

برنامه كارورزي داخلي جراحي دانشجويان دوره49 در بيمارستان خانواده از سه شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

18/9/ الي 25/10/93

محمد نوراللهي

محمد اسدي

رسول جمشيدي

سالار عموزاده

حميد محمدي

احسان محمدي

محمدرضا پور نعمتي

كاوه ابراهيمي

مسعود شامبياتي

رسول محمدرضا نژاد

بهنام شوكتي

صمد طلايي

 

 

     بسمه تعالي

برنامه كارورزي داخلي جراحي دانشجويان دوره49 در بيمارستان بعثت از سه شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال اول94-93

18/9/ الي 25/10/93

مهديه بوربور جعفري

مولود جهانگيري

افسانه بهرامي

مريم راسخ

سميرا عرب

صبا رضايي

نرجس كارگري

ستايش عبدالعالي

مهديه حسيني

مريم رجايي

مريم حسيني

مريم عسگري

مريم آزادمنش

 

 

  

 

 

 

 

 

 


دانشگاه علوم پزشکی ارتش - دانشکده پرستاری
DOURAN Portal V3.9.8.40
V3.9.8.40