شنبه, 1 شهريور 1393

بسمه تعالي

برنامه كارورزي اورژانس دانشجويان دوره44 دختر و پسر در بيمارستان بعثت از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

محمود عبدي

مينا محمودي

مصطفي آخوندي

اسماء طاهريان

يلسر ارجمند

مينا  عظيمي

حميد بازوندي

زينب حق پرست

سجاد نوراني

فاطمه قاسم نيان

مهرشاد خشنود

زهرا خوش نيت

قاسم ساريخاني

مهشيد نصيري

عليرضا ساران

مليحه ميرزايي

 

سعيده پور محمدي

 

فرشته كشاورز

 

بدري تركي

 

ريحانه رحمتي

 

نرجس عسكري

 

 

 

تكتم نيازي

 

 

 

27/2/93 لغايت 14/3/93

17/3/93 لغايت4/4/93

7/4/93 لغايت 25/4/93

28/4/93 لغايت 8/5/93

مهناز محنتي

پريسا افضلي

ميلاد ماهيدشتي

شهره تقي پور

زهرا موذني

نازنين زندي نسب

ميثم آصف آبادي

مريم محمدي

زهرا ناجي

فاطمه زماني

احمد علي اكبري

اكرم بحريني

راضيه لطيفيان

ندا عليزاده

يوسف درويشي

حسنا يار محمدي

نجمه دشتي

شيرين قاسمي

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي CCU دانشجويان دوره44 دختر و پسر در بيمارستان بعثت از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

اسماء طاهريان

محمود عبدي

مهشيد نصيري

شهره تقي پور

زينب حق پرست

يلسر ارجمند

سعيده پور محمدي

مريم محمدي

زهرا خوش نيت

سجاد نوراني

بدري تركي

اكرم بحريني

مليحه ميرزايي

قاسم ساريخاني

نرجس عسكري

حسنا يار محمدي

فرشته كشاورز

 

تكتم نيازي

 

ريحانه رحمتي

 

 

 

 

 

27/2/93 لغايت14/3/93

17/3/93 لغايت 4/4/93

مصطفي آخوندي

صادق كاكه جاني

حميد بازوندي

حامد نيك نظر

مهرشاد خشنود

مجيد ابراهيميان

عليرضا ساران

سعيد رجبي نيا

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي اتاق عمل دانشجويان دوره44 دختر و پسر در بيمارستان خانواده از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

مينا محمودي

مهناز محنتي

صادق كاكه جاني

محمود عبدي

مينا  عظيمي

زهرا موذني

حامد نيك نظر

يلسر ارجمند

فاطمه قاسم نيان

زهرا ناجي

مجيد ابراهيميان

سجاد نوراني

 

راضيه لطيفيان

سعيد رجبي نيا

قاسم ساريخاني

 

نجمه دشتي

 

 

 

 

27/2/93 لغايت 14/3/93

17/3/93 لغايت 4/4/93

اسماء طاهريان

ايمان انصاري

زينب حق پرست

حامد نوع پرست

زهرا خوش نيت

بابك نظري

مليحه ميرزايي

محمد كريمي نيا

فرشته كشاورز

عقيل حسين پور

ريحانه رحمتي

 

 

 

 

                        بسمه تعالي

برنامه كارورزي ICU دانشجويان دوره44 دختر و پسر در بيمارستان خانواده از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

مهناز محنتي

ميلاد ماهيدشتي

مهدي رشيدي

پريسا افضلي

زهرا موذني

ميثم آصف آبادي

حسين رايگان

نازنين زندي نسب

زهرا ناجي

احمد علي اكبري

محسن شمس آبادي

فاطمه زماني

راضيه لطيفيان

يوسف درويشي

بشير دهقاني

ندا عليزاده

نجمه دشتي

 

حسن خرم

شيرين قاسمي

 

27/2/93 لغايت 14/3/93

17/3/93 لغايت 4/4/93

ايمان انصاري

مهشيد نصيري

حامد نوع پرست

سعيده پور محمدي

بابك نظري

بدري تركي

محمد كريمي نيا

نرجس عسكري

عقيل حسين پور

تكتم نيازي

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي مديريت دانشجويان دوره44 دختر و پسر در بيمارستان خانواده از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

27/2/93 لغايت 14/3/93

17/3/93 لغايت 4/4/93

11/5/93 لغايت 29/5/93

1/6/93 لغايت 19/6/93

مينا محمودي

مهشيد نصيري

صادق كاكه جاني

اسماء طاهريان

شهره تقي پور

مصطفي آخوندي

مينا  عظيمي

سعيده پور محمدي

حامد نيك نظر

زينب حق پرست

مريم محمدي

حميد بازوندي

فاطمه قاسم نيان

بدري تركي

مجيد ابراهيميان

زهرا خوش نيت

اكرم بحريني

مهرشاد خشنود

مهناز محنتي

نرجس عسكري

سعيد رجبي نيا

مليحه ميرزايي

حسنا يار محمدي

عليرضا ساران

زهرا موذني

تكتم نيازي

پريسا افضلي

فرشته كشاورز

محمود عبدي

ايمان انصاري

زهرا ناجي

ميلاد ماهيدشتي

نازنين زندي نسب

ريحانه رحمتي

يلسر ارجمند

حامد نوع پرست

راضيه لطيفيان

ميثم آصف آبادي

فاطمه زماني

مهدي رشيدي

سجاد نوراني

بابك نظري

نجمه دشتي

احمد علي اكبري

ندا عليزاده

حسين رايگان

قاسم ساريخاني

محمد كريمي نيا

حسن آئين جمشيد

يوسف درويشي

شيرين قاسمي

محسن شمس آبادي

 

عقيل حسين پور

 

 

 

بشير دهقاني

 

 

 

 

 

حسن خرم

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي دياليز دانشجويان دوره44 دختر و پسر در بيمارستان501 از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

 

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

پريسا افضلي

شهره تقي پور

ميلاد ماهيدشتي

مهدي رشيدي

نازنين زندي نسب

مريم محمدي

ميثم آصف آبادي

حسين رايگان

فاطمه زماني

اكرم بحريني

احمد علي اكبري

محسن شمس آبادي

 

حسنا يار محمدي

يوسف درويشي

بشير دهقاني

 

 

 

حسن خرم

 

17/3/93 لغايت 4/4/93

11/5/93 لغايت 29/5/93

مصطفي آخوندي

مينا محمودي

حميد بازوندي

مينا  عظيمي

مهرشاد خشنود

فاطمه قاسم نيان

عليرضا ساران

ندا عليزاده

 

شيرين قاسمي

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي داخلي جراحي در عرصه دانشجويان دوره44 در بيمارستان خانواده شيفت صبح از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت24/2/93

27/2/93 لغايت 14/3/93

شهره تقي پور

پريسا افضلي

پريسا افضلي

صادق كاكه جاني

مينا محمودي

مريم محمدي

نازنين زندي نسب

نازنين زندي نسب

حامد نيك نظر

مينا  عظيمي

اكرم بحريني

فاطمه زماني

فاطمه زماني

مجيد ابراهيميان

فاطمه قاسم نيان

حسنا يار محمدي

ندا عليزاده

ندا عليزاده

سعيد رجبي نيا

مهدي رشيدي

ندا عليزاده

شيرين قاسمي

شيرين قاسمي

علي پهلواني

حسين رايگان

شيرين قاسمي

ايمان انصاري

 

 

محسن شمس آبادي

مهشيد نصيري

حامد نوع پرست

 

 

بشير دهقاني

سعيده پور محمدي

بابك نظري

 

 

حسن خرم

بدري تركي

محمد كريمي نيا

 

 

 

نرجس عسگري

عقيل حسين پور

 

 

 

تكتم نيازي

اسماء طاهريان

 

 

 

 

زينب حق پرست

 

 

 

 

زهرا خوش نيت

 

 

 

 

مليحه ميرزايي

 

 

 

 

فرشته كشاورز

 

 

 

 

ريحانه رحمتي

 

 

 

 

                                                                                                                                    

11/5/93 لغايت29/5/93

1/6/93 لغايت19/6/93

22/6/93 لغايت 2/7/93

اسماء طاهريان

مهشيد نصيري

مينا محمودي

ميلاد ماهيدشتي

زينب حق پرست

سعيده پور محمدي

مينا  عظيمي

ميثم آصف آبادي

زهرا خوش نيت

بدري تركي

فاطمه قاسم نيان

احمد علي اكبري

مليحه ميرزايي

نرجس عسكري

مهناز محنتي

يوسف درويشي

فرشته كشاورز

تكتم نيازي

زهرا موذني

مصطفي آخوندي

ريحانه رحمتي

مهناز محنتي

زهرا ناجي

حميد بازوندي

 

زهرا موذني

راضيه لطيفيان

مهرشاد خشنود

 

زهرا ناجي

نجمه دشتي

عليرضا ساران

 

راضيه لطيفيان

شهره تقي پور

اكرم بحريني

 

نجمه دشتي

مريم محمدي

حسنا يار محمدي

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي داخلي جراحي در عرصه دانشجويان دوره44 در بيمارستان خانواده شيفت عصر از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

 

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

27/2/93 لغايت 14/3/93

17/3/93 لغايت 4/4/93

11/5/93 لغايت 29/5/93

اسماء طاهريان

مينا محمودي

شهره تقي پور

مينا محمودي

پريسا افضلي

زينب حق پرست

مينا  عظيمي

مريم محمدي

مينا  عظيمي

نازنين زندي نسب

زهرا خوش نيت

فاطمه قاسم نيان

اكرم بحريني

فاطمه قاسم نيان

فاطمه زماني

مليحه ميرزايي

مهناز محنتي

حسنا يار محمدي

شهره تقي پور

مهشيد نصيري

فرشته كشاورز

زهرا موذني

مهشيد نصيري

مريم محمدي

سعيده پور محمدي

ريحانه رحمتي

زهرا ناجي

سعيده پور محمدي

اكرم بحريني

بدري تركي

شهره تقي پور

راضيه لطيفيان

بدري تركي

حسنا يار محمدي

نرجس عسگري

مريم محمدي

نجمه دشتي

نرجس عسگري

مهناز محنتي

مهناز محنتي

اكرم بحريني

 

تكتم نيازي

زهرا موذني

زهرا موذني

حسنا يار محمدي

 

 

زهرا ناجي

زهرا ناجي

 

 

 

راضيه لطيفيان

راضيه لطيفيان

 

 

 

نجمه دشتي

نجمه دشتي

 

 

 

 

تكتم نيازي

 

1/6/93 لغايت 19/6/93

22/6/93 لغايت 2/7/93

مينا محمودي

اسماء طاهريان

مينا  عظيمي

زينب حق پرست

فاطمه قاسم نيان

زهرا خوش نيت

اسماء طاهريان

مليحه ميرزايي

زينب حق پرست

فرشته كشاورز

زهرا خوش نيت

ريحانه رحمتي

مليحه ميرزايي

پريسا افضلي

فرشته كشاورز

نازنين زندي نسب

ريحانه رحمتي

فاطمه زماني

پريسا افضلي

ندا عليزاده

نازنين زندي نسب

شيرين قاسمي

فاطمه زماني

مهشيد نصيري

ندا عليزاده

سعيده پور محمدي

شيرين قاسمي

بدري تركي

 

نرجس عسگري

 

تكتم نيازي

 

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي داخلي جراحي در عرصه دانشجويان دوره44 در بيمارستان501 شيفت صبح از شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

 

26/11/92 لغايت 30/11/92

3/12/92 لغايت 21/12/92

16/1/93 لغايت 3/2/93

6/2/93 لغايت 24/2/93

ميلاد ماهيدشتي

صادق كاكه جاني

علي پهلواني

مصطفي آخوندي

ميثم آصف آبادي

حامد نيك نظر

محمود عبدي

حميد بازوندي

علي پهلواني

مصطفي آخوندي

ايمان انصاري

مهرشاد خشنود

مصطفي آخوندي

حميد بازوندي

حامد نوع پرست

عليرضا ساران

حميد بازوندي

مهدي رشيدي

 

ايمان انصاري

مهرشاد خشنود

حسين رايگان

 

حامد نوع پرست

عليرضا ساران

محسن شمس آبادي

 

بابك نظري

مهدي رشيدي

بشير دهقاني

 

محمد كريمي نيا

حسين رايگان

حسن خرم

 

عقيل حسين پور

عقيل حسين پور

حسن آئين جمشيد

 

 

حسن آئين جمشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/2/93 لغايت 14/3/93

17/3/93 لغايت 4/4/93

11/5/93 لغايت 29/5/93

1/6/93 لغايت 19/6/93

22/6/93 لغايت 2/7/93

ميلاد ماهيدشتي

ميلاد ماهيدشتي

صادق كاكه جاني

ميلاد ماهيدشتي

صادق كاكه جاني

ميثم آصف آبادي

ميثم آصف آبادي

حامد نيك نظر

ميثم آصف آبادي

حامد نيك نظر

احمد علي اكبري

احمد علي اكبري

مجيد ابراهيميان

احمد علي اكبري

مجيد ابراهيميان

يوسف درويشي

يوسف درويشي

سعيد رجبي نيا

يوسف درويشي

سعيد رجبي نيا

محمود عبدي

محمود عبدي

علي پهلواني

صادق كاكه جاني

مهدي رشيدي

يلسر ارجمند

يلسر ارجمند

مصطفي آخوندي

حامد نيك نظر

حسين رايگان

سجاد نوراني

سجاد نوراني

حميد بازوندي

مجيد ابراهيميان

محسن شمس آبادي

قاسم ساريخاني

قاسم ساريخاني

مهرشاد خشنود

سعيد رجبي نيا

بشير دهقاني

 

 

عليرضا ساران

مهدي رشيدي

حسن خرم

 

 

مهدي رشيدي

حسين رايگان

محمود عبدي

 

 

حسين رايگان

محسن شمس آبادي

يلسر ارجمند

 

 

محسن شمس آبادي

بشير دهقاني

سجاد نوراني

 

 

بشير دهقاني

حسن خرم

قاسم ساريخاني

 

 

حسن خرم

محمود عبدي

ايمان انصاري

 

 

ايمان انصاري

يلسر ارجمند

حامد نوع پرست

 

 

حامد نوع پرست

سجاد نوراني

بابك نظري

 

 

بابك نظري

قاسم ساريخاني

محمد كريمي نيا

 

 

محمد كريمي نيا

 

عقيل حسين پور

 

 

عقيل حسين پور

 

 

 

 

 


 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي مهد كودك دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

10/12/92 لغايت 19/12/92

16/1/93 لغايت 25/1/93

6/2/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت 5/3/93

10/3/93 لغايت 23/3/93

مهدي محمدي

مجتبي  ميرزا بيگي

رضا زراعتي

فاطمه حسينائي

ميلاد كاظمي

عليرضا محمدي

حسن  بياناتي

ناهيد ناظميان

رسول محمدي

احمد سليماني

عليرضا منصوري

جواد حسن زاده

اكبر فرخيان

مصطفي عبادپور

سيد علي موسوي

سيد رضا طباطبائي

علي بياتاني

مصطفي جانباز

محسن حجتي

مجيد نوروزي

 

 

محسن نوري

سيده عاطفه بهشتي نژاد

سوسن السادات كافي

بسمه تعالي

برنامه كارورزي خون دانشجويان دوره45 در بيمارستان 501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 5/12/92

10/12/92 لغايت 18/1/93

30/1/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت5/3/93

10/3/93 لغايت 26/3/93

ميلاد كاظمي

فاطمه حسينائي

مجتبي  ميرزا بيگي

مهدي محمدي

رضا زراعتي

احمد سليماني

رسول محمدي

حسين  بياناتي

عليرضا محمدي

ناهيد ناظميان

سيد علي موسوي

مصطفي عبادپور

جواد حسن زاده

عليرضا منصوري

اكبر فرخيان

مجيد نوروزي

محسن حجتي

علي بياتاني

سيد رضا طباطبائي

مصطفي جانباز

سوسن السادات كافي

سيده عاطفه بهشتي نژاد

 

 

محسن نوري

بسمه تعالي

برنامه كارورزي پوست دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 5/12/92

10/12/92 لغايت 19/12/93

23/1/93 لغايت 1/2/93

6/2/93 لغايت15/2/93

مهدي محمدي

مجتبي  ميرزا بيگي

رضا زراعتي

فاطمه حسينائي

عليرضا محمدي

حسين  بياناتي

ناهيد ناظميان

رسول محمدي

عليرضا منصوري

جواد حسن زاده

اكبر فرخيان

مصطفي عبادپور

سيد رضا طباطبائي

علي بياتاني

مصطفي جانباز

محسن حجتي

 

 

محسن نوري

سيده عاطفه بهشتي نژاد

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي چشم و گوش دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 5/12/92

10/12/92 لغايت 19/12/93

23/1/93 لغايت 1/2/93

6/2/93 لغايت15/2/93

مجتبي  ميرزا بيگي

ميلاد كاظمي

فاطمه حسينائي

مهدي محمدي

حسين  بياناتي

احمد سليماني

رسول محمدي

عليرضا محمدي

جواد حسن زاده

سيد علي موسوي

مصطفي عبادپور

عليرضا منصوري

علي بياتاني

محمد نوروزي

محسن حجتي

سيد رضا طباطبائي

 

سوسن السادات كافي

سيده عاطفه بهشتي نژاد

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي اعصاب دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 12/12/92

16/1/93 لغايت 1/2/93

30/1/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت 5/3/93

10/3/93 لغايت 26/3/93

رضا زراعتي

مهدي محمدي

ميلاد كاظمي

مجتبي  ميرزا بيگي

جواد حسن زاده

ناهيد ناظميان

عليرضا محمدي

احمد سليماني

حسين  بياناتي

علي بياتاني

اكبر فرخيان

عليرضا منصوري

سيد علي موسوي

سوسن السادات كافي

 

مصطفي جانباز

سيد رضا طباطبائي

محمد نوروزي

 

 

محسن نوري

 

 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        بسمه تعالي

برنامه كارورزي روان  دانشجويان دوره45 در بيمارستان505 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

20/2/93 لغايت 5/3/93

10/3/93 لغايت 26/3/93

جواد حسن زاده

فاطمه حسينائي

علي بياتاني

رسول محمدي

ميلاد كاظمي

مصطفي عبادپور

احمد سليماني

محسن حجتي

سيد علي موسوي

مهدي محمدي

محمد نوروزي

عليرضا محمدي

رضا زراعتي

عليرضا منصوري

ناهيد ناظميان

سيد رضا طباطبائي

اكبر فرخيان

مجتبي  ميرزا بيگي

مصطفي جانباز

حسين  بياناتي

محسن نوري

 

 

                                                                                                                                         بسمه تعالي

برنامه كارورزي اعصاب دانشجويان دوره45 در بيمارستان 501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 الي 5/12/92

فاطمه حسينائي

رسول محمدي

مصطفي عبادپور

محسن حجتي

سيده عاطفه بهشتي نژاد

 

برنامه كارورزي چشم و گوش دانشجويان دوره45 در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

17/12/92 لغايت 18/1/93

رضا زراعتي

ناهيد ناظميان

اكبر فرخيان

مصطفي جانباز

محسن نوري

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي پوست دانشجويان دوره45 در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

16/1/93 لغايت 25/1/93

ميلاد كاظمي

احمد سليماني

سيد علي موسوي

محمد نوروزي

سوسن السادات كافي

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي مهد كودك دانشجويان دوره45 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

10/12/92 لغايت 19/12/92

24/12/92 لغايت 18/1/93

23/1/93 لغايت 1/2/93

6/2/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت 29/2/93

مهدي محمدي

مجتبي  ميرزا بيگي

ميلاد كاظمي

رضا زراعتي

فاطمه حسينائي

عليرضا محمدي

حسن  بياناتي

احمد سليماني

ناهيد ناظميان

رسول محمدي

عليرضا منصوري

جواد حسن زاده

سيد علي موسوي

اكبر فرخيان

مصطفي عبادپور

سيد رضا طباطبائي

علي بياتاني

محمد نوروزي

 (يك هفته داخلي جراحي)

مصطفي جانباز

محسن حجتي

 

 

 

محسن نوري

 

 

 

 


 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي بهداشت جامعه  دانشجويان دوره46 در مراكز بهداشتي از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 12/2/92

17/12/92 لغايت 23/1/93

30/1/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت 5/3/93

مجتبي آريس

رضا اعتمادي

عليرضا عرب پور

حسن كوهستاني

محمد آقايي

پيام الهياري

محسن دبيرزاده

جواد موسوي كشاورز

يوسف آقايي

حسن اسدالهي

وحيد زيبايي

سعيد عطايي

حسن جوام

اكبر حقانيت

مسعود سالار

محمد مهدي فريدوني

 

 

سوسن السادات كافي

عليرضا قرباني

بسمه تعالي

برنامه كارورزي عفوني و غدد دانشجويان دوره46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 12/2/92

17/12/92 لغايت 25/1/93

30/1/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت 5/3/93

عليرضا عرب پور

حسن كوهستاني

رضا اعتمادي

مجتبي آريس

محسن دبيرزاده

جواد موسوي كشاورز

پيام الهياري

محمد آقايي

وحيد زيبايي

سعيد عطايي

حسن اسدالهي

يوسف آقايي

مسعود سالار

محمد مهدي فريدوني

اكبر حقانيت

حسن جوام

 

عليرضا قرباني

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي قلب دانشجويان دوره46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 12/2/92

17/12/92 لغايت 25/1/93

30/1/93 لغايت15/2/93

10/3/93 الي 26/3/93

حسن كوهستاني

عليرضا عرب پور

مجتبي آريس

رضا اعتمادي

جواد موسوي كشاورز

محسن دبيرزاده

محمد آقايي

پيام الهياري

سعيد عطايي

وحيد زيبايي

يوسف آقايي

حسن اسدالهي

محمد مهدي فريدوني

مسعود سالار

حسن جوام

اكبر حقانيت

عليرضا قرباني

 

 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي تنفس دانشجويان دوره46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

26/11/92 لغايت 12/2/92

17/12/92 لغايت 25/1/93

رضا اعتمادي

مجتبي آريس

پيام الهياري

محمد آقايي

حسن اسدالهي

يوسف آقايي

اكبر حقانيت

حسن جوام

 

 

 


 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي مادران دانشجويان دوره46 در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

20/2/93 لغايت 5/3/93

10/3/93 لغايت26/3/93

رضا اعتمادي

عليرضا عرب پور

حسن كوهستاني

پيام الهياري

محسن دبيرزاده

جواد موسوي كشاورز

حسن اسدالهي

وحيد زيبايي

سعيد عطايي

اكبر حقانيت

مسعود سالار

محمد مهدي فريدوني

 

عليرضا قرباني

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي تنفس دانشجويان دوره46 در بيمارستان 501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

30/1/93 لغايت 15/2/93

20/2/93 لغايت 5/3/93

حسن كوهستاني

عليرضا عرب پور

جواد موسوي كشاورز

محسن دبيرزاده

سعيد عطايي

وحيد زيبايي

محمد مهدي فريدوني

مسعود سالار

عليرضا قرباني

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي مادران دانشجويان دوره46 در بيمارستان501 از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

10/3/93 لغايت 26/3/93

مجتبي آريس

محمد آقايي

يوسف آقايي

حسن جوام

 

 

 

 

 


 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي عفوني و غدد دانشجويان دوره47در بيمارستان 501  از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

26/11/92 لغايت 5/12/92

10/12/92 لغايت 19/12/92

30/1/93 لغايت8/2/93

محمد حسين ابراهيمي

مهرداد صمدي

فاطمه اسعدي

كامبيز گرگان

محمد رضا صنعتي

مرضيه نعمتي زاده

حسن اكبر زاده

سهيل عباسي

هدي فدائي

ميثم تيموري

مهدي قرباني

اكرم حسيني

 

ميلاد هوشمندي

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي زنان،مادران و نوزادان دانشجويان دوره47در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

26/11/92 لغايت 25/1/93

فاطمه اسعدي

مرضيه نعمتي زاده

هدي فدائي

اكرم حسيني

 

                        بسمه تعالي

برنامه كارورزي زنان،مادران و نوزادان(داخلي جراحي) دانشجويان دوره47در بيمارستان خانواده از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

27/2/93 لغايت 19/3/93

محمد حسين ابراهيمي

كامبيز گرگان

حسن اكبر زاده

ميثم تيموري


بسمه تعالي

برنامه كارورزي قلب دانشجويان دوره47در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

17/12/92 لغايت 25/1/93

20/2/93 لغايت29/2/93

3/3/93 لغايت12/3/93

محمد حسين ابراهيمي

مهرداد صمدي

فاطمه اسعدي

كامبيز گرگان

محمد رضا صنعتي

مرضيه نعمتي زاده

حسن اكبر زاده

سهيل عباسي

هدي فدائي

ميثم تيموري

مهدي قرباني

اكرم حسيني

 

ميلاد هوشمندي

 

 


 

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي تنفس دانشجويان دوره47در بيمارستان بعثت  از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

30/1/93 لغايت 8/2/93

13/2/93 لغايت 29/2/93

3/3/93 لغايت 19/3/93

محمد حسين ابراهيمي

فاطمه اسعدي

مهرداد صمدي

كامبيز گرگان

مرضيه نعمتي زاده

محمد رضا صنعتي

حسن اكبر زاده

هدي فدائي

سهيل عباسي

ميثم تيموري

اكرم حسيني

مهدي قرباني

 

 

ميلاد هوشمندي

بسمه تعالي

برنامه كارورزي زنان،مادران و نوزادان(داخلي جراحي)  دانشجويان دوره47در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

16/1/93 لغايت8/2/93

مهرداد صمدي

محمد رضا صنعتي

سهيل عباسي

مهدي قرباني

ميلاد هوشمندي

 

بسمه تعالي

برنامه كارورزي ارولوژي  دانشجويان دوره47در بيمارستان بعثت از شنبه الي دوشنبه در معيت مربي نيمسال اول93-92

26/11/92 لغايت 5/12/92

13/2/93 لغايت 22/2/93

مهرداد صمدي

محمد حسين ابراهيمي

محمد رضا صنعتي

كامبيز گرگان

سهيل عباسي

حسن اكبر زاده

مهدي قرباني

ميثم تيموري

ميلاد هوشمندي

 

 

برنامه كارآموزي  دانشجويان دوره48  در بيمارستان خانواده از سه شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

29/11/92 لغايت 27/1/93

حامد كرم پور

مهناز عباسي

رضا مشهدي خواه

اكرم عسكري

سينا ساري

دنيا قرباني

مريم تيموري منش

زينب كريمي

مرضيه ميربيگي

سپيده مرادي

پرويز مرادي

مريم ياري

مهسا سادات حسيني

حامد تركي

نگين رستمي

احمد خادمي

فاطمه سليمان آبادي

 


                        بسمه تعالي

برنامه كارآموزي  دانشجويان دوره48 در بيمارستان 501 از سه شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

29/11/92 لغايت 27/1/93

امير شيري

بهاره عبدالله زاده

حسين نجفي

علي ابراهيمي

ليلا درگاهي

عرفان آزاد بخت

پريسا فعلي

مهدي اكبري

شيرين شهبازي

مجيد برزگر

زهرا صادق علي پور

سعيد بقايي

ياسر نامي

محسن پرتوي

 

عباسعلي حسيني

 

سالار حقي

 

كاظم دارجي

بسمه تعالي

برنامه كارآموزي  دانشجويان دوره48 در بيمارستان بعثت از سه شنبه الي چهارشنبه در معيت مربي نيمسال دوم93-92

29/11/92 لغايت 27/1/93

كاوه دوستوندي

رضا علي پور

وحيد راه نشان

سعيد قرونه

جواد زروندي

مجيد كاظمي

آرش زرين جوي

جواد كوليوند

بهنام شيخ فعال

فرزاد نوري

حسام الدين صفدري

بابك خدامرادي

هادي صفري

فرهاد رضايي

علي صيادي

هادي مصطفي زاده

مهدي نيشابوري

 

علي علي بالايي

 

 

 


دانشگاه علوم پزشکی ارتش - دانشکده پرستاری
DOURAN Portal V3.9.8.40
V3.9.8.40